Uzsākta Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde

Ar Talsu novada domes 2019. gada 12. decembra lēmumu Nr.713 “Par Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu” ir uzsākta Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izstrādes vadītājs – Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece.

Ar lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv.

2015. gada 14. maijā apstiprinātā Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu Talsu novada administratīvās teritorijas lietderīgu izmantošanu un lai tas atbilstu spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Rakstiskus priekšlikumus Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei līdz 2020. gada 31. martam var iesniegt Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, novada pilsētu un pagastu pārvaldēs personīgi, pa pastu vai elektroniski uz e-pastu pasts@talsi.lv. Iesniegumā fiziskām personām, norādīt vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi un kontaktinformāciju (tālruni vai e-pastu), juridiskām personām – reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adreses, kā arī kontaktinformāciju.

Priekšlikumus var iesniegt arī vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Lai uzzinātu par turpmāko Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes gaitu, lūdzam sekot līdzi plašsaziņas līdzekļos ievietotajai informācijai.

Anda Felša,
Teritorijas plānotāja

Dalies ar šo: