Talsu novada pašvaldība iznomā zemi Sabilē, Liepu ielā 3

1. Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8813 003 0021, platība 0,12 ha, Liepu iela 3, Sabilē, Talsu novadā, kas izmantojama sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai (sakoptas vides uzturēšanai) ar nosacījumu, ka Nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību.

2. Saskaņā ar SIA “Latio” veikto zemes nomas maksas noteikšanu, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8813 003 0021 ar kopējo platību 0,12 ha tirgus nomas maksa gadā ir 44 EUR (neieskaitot PVN). Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.

3. Pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2019.gada 12.jūnija plkst. 17:00 Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00 vai Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē. Tālrunis uzziņām 26451501, 28310816.

4. Kontaktpersona par nomas objektu – Egīna Šenberga, tālr. 28310816, e-pasts senberga@talsi.lv

Iznomājamās zemes vienības grafiskais attēls:

Sabile_Noma_2019 junijs

Dalies ar šo: