Praktiskā darbnīca “Romu ģimeņu sociālās situācijas uzlabošana vietējā līmenī”

Kultūras ministrija aicina piedalīties Jūs praktiskajā darbnīcā “Romu ģimeņu sociālās situācijas uzlabošana vietējā līmenī”, kas ir organizēta sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību š.g. 16.maijā, Ventspils Tehnikumā (adrese: Saules iela 15, Ventspils) aktu zālē, no plkst. 10:30 – 15:30.

Praktiskās darbnīcas mērķis ir uzlabot pašvaldību speciālistu zināšanas par romu integrācijas jautājumiem, veicināt romu pārstāvju piekļuvi sociālajiem pakalpojumiem, pabalstiem un atbalsta pasākumiem, ko nodrošina pašvaldības; kā arī informēt darbnīcas dalībniekus par pieejamajām nacionālajām un ES struktūrfondu atbalsta aktivitātēm, kurās romi ir viena no mērķa auditorijām.

Pasākumā piedalīsies speciālisti no atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm, lai informētu par iespējām pašvaldībām efektīvāk izmantot ES struktūrfondu (īpaši Eiropas Sociālā fonda) atbalsta pasākumus romu mērķauditorijas integrācijai un sociālai iekļaušanai. Piemēram, piedalīsies pārstāvji no:

Jaunatnes starptautiskās programmu aģentūras, informējot par aktivitātēm NEET jauniešiem (jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki; projekts “Proti un dari”); Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskais atbalsta mērķis),

Valsts Izglītības kvalitātes dienesta, informējot par atbalsta pasākumiem, lai mazinātu bērnu izkrišanu no izglītības procesa; Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”8.3.4.specifiskais atbalsta mērķis), un

Valsts nodarbinātības aģentūras, informējot par nodarbinātības veicināšanas atbalsta aktivitātēm ilgstošiem bezdarbniekiem; Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”7.4.1. specifiskais atbalsta mērķis).

Praktiskās darbnīcas mērķauditorija ir:

-pašvaldības iestāžu un struktūru speciālisti (sociālie darbinieki; pedagogi, izglītības iestāžu vadība; speciālisti jauniešu jautājumos; sociālā mājokļa un veselības aprūpes jautājumu speciālisti; projektu nodaļas eksperti);

-romu tautības pārstāvji (aktīvisti);

-dažādu NVO pārstāvji (kas darbojās attiecīgajās jomās, piemēram, interešu izglītības jomā, ar jauniešiem, sociālās aprūpes jomā u.c.).

Uz darbnīcu tiek aicināti pašvaldību pārstāvji no Ventspils pilsētas, Sabiles pilsētas, Kuldīgas pilsētas, kā arī Talsu novada. Šajās pilsētās un novados dzīvo ievērojams romu tautības cilvēku skaits. Plānotais dalībnieku skaits ir 30 cilvēki.

Darbnīcu vadīs profesionāla moderatore Dr.paed. Liesma Ose. Liesma Ose ir biedrības “Global Development Institute” pārstāve, Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda padomes locekle un Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa izveidotās Sabiedrības saliedētības politikas ekspertu grupas vadītāja.

Lūdzam līdz š.g. 10.maijam informēt par Jūsu (vai jūs aizstājēja) dalību minētājā pasākumā Sabiedrības integrācijas departamenta vecāko referentu Denisu Kretalovu (Deniss.Kretalovs@km.gov.lv, 67330312). Ja ir nepieciešama papildus informācija lūdzam zvanīt vai rakstīt.

Pasākums tiek īstenots projekta “Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana” ietvaros, izmantojot Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” atbalstu.

Vispārīga informācija par projektu “Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana”

Projekta “Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana” uzdevums ir izveidojot Latvijas romu platformu, veicināt sadarbību un dialogu starp romu pilsonisko sabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem un sociālajiem partneriem, lai nodrošinātu plašāku iesaistīto personu efektīvu līdzdalību un romu integrācijas politikas pasākumu kopuma labāku koordināciju un ieviešanu valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

Latvijas romu platforma no jauna izveidota struktūra vai koordinācijas mehānisms, tas ir aktivitāšu kopums, lai uzlabotu visu romu integrācijas procesā iesaistīto pušu sadarbību, komunikāciju, pieredzes apmaiņu un informētību. Lai darbinātu platformu tiks izmantoti jau pastāvošie koordinācijas mehānismi kā Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvā padome un Reģionālais ekspertu tīkls romu integrācijas jautājumos, kā arī aktīvās NVO un speciālisti no pašvaldībām.

Projekta ietvaros ir paredzēti vairāki pasākumi, tai skaitā reģionālo ekspertu sanāksmes un vizītes trijās pašvaldībās (Daugavpilī, Jūrmalā un Jelgavā), četras praktiskās darbnīcas “Romu ģimeņu sociālās situācijas uzlabošana vietējā līmenī” (Ventspilī, Valmierā, Jelgavā un Daugavpilī), izstāde “Romu holokausts Latvijā” un izglītojošas lekcijas pašvaldībās par romu kultūru un vēsturi, tai skaitā par romu genocīdu Otrā pasaules karā Latvijā (Jelgavā, Tukumā un Ventspilī), projektu darbnīca un apmācības romu aktīvistiem un NVO pārstāvjiem (Rīgā), ikgadēja Latvijas romu platformas sanāksme (Rīgā).

Vairāk informācijas par projektu meklējiet Kultūras ministrijas mājas lapā https://www.km.gov.lv/lv/integracija-un-sabiedriba/romi/latvijas-romu-platforma.

Darba kārtība atrodama šeit: Venstpils_programma_160517

image005 image001 image002 image003

Dalies ar šo: