Nevalstiskās organizācijas Sabiles pilsētā un Abavas pagastā

BIEDRĪBA “STĀVU AUGSTĀK”
Adrese: Ventspils iela 6, Sabile, LV-3294
E-pasts: ilze.grosa@inbox.lv
Tālrunis: 29728348
Kontaktpersona: Ilze Grosa
Organizācijas darbības mērķis: nodrošināt Sabiles pilsētas un apkārtnes bērniem uz kristīgām pamatvērtībām balstītu, drošu vidi, kurā saturiski pavadīt brīvo laiku, apgūt un pilnveidot dažādas sociālas un praktiskas prasmes, tematiskās nodarbībās atklāt un pilnveidot savus talantus, organizēt izglītojošas, motivējošas, atbalstošas aktivitātes vecākiem.
Dibināšanas/izveides gads: 2011
Iesaistīto, aptverto cilvēku vai biedru skaits: 3

BIEDRĪBA “PEDVĀLE”
Adrese: “Pedvāle”, Abavas pagasts, p/n Sabile, Talsu novads,  LV-3294
Tālrunis: 29133374
E-pasts: biedriba.pedvale@pedvale.lv
Vadītājs/kontaktpersona: Ojārs Arvīds Feldbergs
Organizācijas darbības mērķis: veicināt mūsdienu mākslas attīstību, kultūras mantojuma saglabāšanu.
Organizācijas darbības jomas: apmācība/izglītošana, kultūra, māksla, masu pasākumi.
Dibināšanas/izveides gads: 1998.
Iesaistīto, aptverto cilvēku vai biedru skaits: 17
Brīvprātīgo skaits: 17
Sadarbības partneri: līdzvērtīgas organizācijas Latvijā un ārzemēs, privātpersonas, pašvaldība.

MEDNIEKU BIEDRĪBA “ALEJAS”
Organizācijas darbības mērķis: attīstīt likumīgu medību procesu, rūpējoties par dabas un dzīvnieku aizsardzību.
Organizācijas darbības jomas: daba un vide, sports, brīvais laiks.
Dibināšanas/izveides gads: 1985.
Brīvprātīgo skaits: 25
Sadarbības partneri: mednieku kolektīvi “Kārone”, “Skujenieki” u.c.

PENSIONĀRU BIEDRĪBA “DĀLIJA”
Adrese: Talsu iela 4, Sabile , LV-3294
Tālrunis: 28622489
Vadītāja/kontaktpersona: Dzidra Siliniece
Organizācijas darbības mērķis: Aktivizēt lauku pensionārus, invalīdus, veicināt viņu iesaistīšanos novada sabiedriskajos procesos, organizēt sadarbību ar citām pensionāru biedrībām.
Organizācijas darbības jomas: izglītība, brīvais laiks, kultūra, tūrisms, sadraudzība.
Sadarbības partneri: pensionāru organizācijas, privātpersonas, pašvaldība.
Dibināšanas/izveides gads: 2000.

SABILES APRŪPES BIEDRĪBA “KALME”
Adrese:  Kr.Barona iela 6, Sabile, LV 3294
E-pasts: saime1@inbox.lv
Tālrunis: 63252631; 26594157
Vadītāja/kontaktpersona: Maija Dubro
Organizācijas darbības mērķis: veicināt sabiedrības integrāciju, sekmēt novada ilgtspējīgu attīstību, vientuļu un nespējīgu iedzīvotāju aprūpe, iecietības uzlabošana starp dažādām sabiedrības grupām un invalīdiem.
Organizācijas darbības jomas: sociālā palīdzība, humānās palīdzības sadale, naudas līdzekļu vākšana, labdarības pasākumu organizēšana, sadarbība ar ārvalstīm.
Sadarbības partneri: fonds “Heino-Sabile”(Nīderlande); privātpersonas, pašvaldības.
Dibināšanas/izveides gads: 1997.
Algotu darbinieku skaits: 7
Brīvprātīgo skaits: 4

LATVIJAS EKOLOĢISKĀS BIEDRĪBAS KURZEMES NODAĻA
Adrese: Valdemāra iela 2, Sabile, LV 3294
Tālrunis: 26732053
Vadītājs/kontaktpersona: Egons Vanuška
Organizācijas darbības mērķis: veicināt ekoloģiski tīru lauksaimniecības produktu audzēšanu un lietošanu.
Organizācijas darbības jomas: apmācības/izglītošana, pētījumi, konsultācijas.
Dibināšanas/izveides gads: 2003.
Iesaistīto, aptverto cilvēku vai biedru skaits: 10
Brīvprātīgo skaits: 10

BIEDRĪBA “SABILES JAUNIEŠU CENTRS”
Adrese: Pilskalna 6, Sabile, LV-3294
E-pasts: sabilesjc@gmail.com
Organizācijas darbības mērķis: jauniešu brīvā laika neformālās izglītības un personības attīstības pasākumu organizēšana.
Organizācijas darbības jomas: izglītība, kultūra, sports, brīvais laiks.
Dibināšanas/izveides gads: 2004.
Iesaistīto, aptverto cilvēku vai biedru skaits: 20
Brīvprātīgo skaits: 20

BIEDRĪBA “VĪNOGA”
Adrese: Ventspils iela 14, Sabile, LV-3294
Tālrunis: 29168161
Vadītājs: Ziedīte Začeste
Organizācijas darbības mērķis: koordinēt, veicināt un aktivizēt Sabiles sadarbību ar Sabiles sadraudzības pašvaldību Raalte/Heino (Nīderlandē), kā arī ar citām pilsētām, iestādēm un privātpersonām izglītības, veselības aizsardzības, kultūras, sociālās palīdzības, lauksaimniecības un citās jomās.
Organizācijas darbības jomas: apmācība/izglītošana, kultūra, māksla, masu pasākumi, brīvais laiks.
Sadarbības partneri: fonds “Heino-Sabile” (Nīderlande), Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs, pašvaldība.
Dibināšanas/izveides gads: 1997.
Iesaistīto, aptverto cilvēku vai biedru skaits: 20
Brīvprātīgo skaits: 20

BIEDRĪBA “ABAVAS IELEJAS ATTĪSTĪBAS CENTRS”
Adrese: Kandava, Kūrorta iela 1b, Kandavas novads, LV-3120
Tālrunis: 28396830
E-pasts: aiac@inbox.lv
Vadītājs/kontaktpersona: Iveta Piese
Dabas parks „Abavas senleja”: īpaši aizsargājama dabas teritorija (14’933 ha) no Kandavas līdz Abavas upes ietekai Ventā. Tā ir arī Nature 2000 teritorija – visā Eiropā retu un apdraudētu augu un dzīvnieku sugu dzīves vieta. Dabas parkā atrodas dabas liegums Čužu purvs (96 ha).
Organizācijas darbības mērķis: Veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos; Veicināt tūrisma attīstību; Veicināt bioloģiskās lauksaimniecības attīstību; Veicināt ekoloģiski tīras vides saglabāšanu; Izglītot ar lauku attīstību saistīto uzņēmumu vadītājus un darbiniekus; Attīstīt sadarbību biedrības biedru starpā; Sekmēt informācijas apmaiņu, apkopošanu un izplatīšanu; Citi darbības uzdevumi, kas nav pretrunā ar statūtiem.
Dibināšanas/izveides gads: 2003.gada 5.februārī
Dalībnieki: biedrību „Abavas ielejas attīstības centrs” veido dabas parkā „Abavas senleja” esošās Kandavas un Talsu novadu pašvaldības, iedzīvotāji un uzņēmēji.

Dalies ar šo: