Mārtiņš brauca ziemas ceļu

Mārtiņš bija labs vīriņš
Aiz visiem vīriņiem,
Ni ruden, pavasar,
Pašā maizes laiciņā.

Š. g. 10. novembrī Upesgrīvas internātpamatskolas struktūrvienībā “Valgales skola” tika atzīmēta Mārtiņdiena. Kopīgi noskaidrojām, ka Mārtiņdienas datums iekrīt laikā, kad rudeni nomaina ziema, ka lauki ir novākti, ka gaisma arvien vairāk izzūd un daba laižas ziemas miegā. Sekojot latviešu tautas tradīcijām, nopietni vērojām laika apstākļus, lai zinātu, kāds būs nākošais gads – bagāts vai trūcīgs, ja raža nepateicīgu laika apstākļu dēļ būs niecīga.

Mākslinieks Andris Biezbārdis, uzrunāts, laipni piekrita visus laika pareģošanas ticējumus uzskatāmi vizualizēt attēlos, kurus iekārām krāsainās aukliņās un izvietojām gar zāles griestu siju. Pats par sevi saprotams, ka ievērojām arī pārējās latviešu tautas Mārtiņdienas tradīcijas. Dūšīgi dziedājām, dancojām, priecājamies un, protams, cienājamies ar skolēnu sarūpētajiem Mārtiņdienas kārumiem.

Mārtiņdienas atzīmēšanu noslēdzām ar kopīgi izdejotu “Putniņdeju” par godu Mārtiņdienas gailim. Visi bija ieinteresēti, priecīgi satraukti, jutās piederīgi un iesaistīti.

Teksts: skolotāja Dzintra Žīgure
Foto: Gunta Celmiņa – Grīsle

Dalies ar šo: