Kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkurss

Talsu novada pašvaldība aicina līdz 10. maijam 17.00 iesniegt projektu pieteikumus, aktivitāšu īstenošanai periodā no 1. jūlija līdz 31. decembrim.

Talsu  novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa mērķis ir veicināt Talsu novadam nozīmīgu kultūras, mākslas, tūrisma, kultūrtūrisma, kultūrizglītības projektu īstenošanu, kas sekmē visu kultūras un mākslu nozaru jaunrades attīstību, kultūras mantojuma saglabāšanu; sekmēt kultūras un tūrisma produktu, pakalpojumu piedāvājuma paplašināšanu un dažādošanu, profesionālās mākslas pieejamību Talsu novada iedzīvotājiem.

2019. gada konkursa prioritāte ir Talsu novada kultūras procesam nozīmīgu pasākumu norise, kas piesaista plašu mērķauditoriju un veicina novada kultūrvides saglabāšanu un attīstību.

Maksimāli pieejamais finansējums vienam projektam ir 1000 EUR, ar noteikumu, ka projekta iesniedzējs nodrošina līdzfinansējumu 20% no pieprasītā finansējuma apjoma.

Konkursā piedalīties var kultūras un tūrisma nozares nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi), reliģiskās organizācijas, uzņēmējsabiedrības un fiziskas personas – Latvijas Amatniecības kameras meistari, tautas daiļamata meistari vai radošo apvienību biedri, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīves vieta ir Talsu novadā.

Konkursa pieteikuma sagatavošanai nepieciešamā dokumentācija:

Sanita Arciševska
Kultūras un sporta attīstības nodaļas Kultūras daļas vadītāja
E-pasts: sanita.arcisevska@talsi.lv
Tālr: 22043062

Dalies ar šo: