Darbīgs sācies mācību gads Sabiles vidusskolā

Nemanot, spraigā darba tempā aizritējis 2016./2017.m.g. pirmais darba cēliens Sabiles vidusskolā. Nu jau varam atskatīties uz šajā laika posmā paveikto, sasniegto un arī turpmāk plānoto.

Aizejot rudens brīvdienās, skolēni ir saņēmuši pagaidu liecības ar vērtējumiem. Katram ir iespēja izvērtēt savus rezultātus, pārdomāt, ko vēl varētu veikt labāk, lai sasniegumi būtu atbilstoši ikviena spējām 1.semestra noslēgumā.

Pirms brīvlaika skolā notika Vecāku diena, kad vecāki varēja piedalīties mācību stundās, individuāli tikties ar pedagogiem, klases audzinātājiem.

Šajā mācību gadā skolēniem ir iespējas papildus mācību darbam izkopt savus talantus, spējas, saturīgi pavadīt brīvo laiku, piedaloties interešu izglītības pulciņos un fakultatīvās nodarbībās. Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā skolēni dejo tautiskās dejas, šogad – jau no pirmās līdz trešajai klasei.

Ņemot vērā iepriekšējā mācību gadā uzsākto pieredzi, darbību sācis ir leļļu teātra pulciņš. Aktīvi darbojas vizuālās mākslas pulciņš, iesaistoties konkursos. Skolas ansamblis, 1.-4.klašu koris un individuālie izpildītāji mācās jaunas dziesmas, gatavo priekšnesumus skolas pasākumiem, koru un ansambļu skatei pavasarī.

Ikdienas sporta nodarbības, piedalīšanās sacensībās ir viens no mūsu skolas darba virzieniem. Sporta spēļu pulciņā, futbola treniņos iesaistījušies daudz skolēnu. Ir arī pirmie sasniegumi – Talsu novada futbola olimpiādē mūsu skolas komanda izcīnīja 1.vietu un ieguva kausu!

Šogad lielāka atsaucība un interese ir par Jaunsardzes nodarbībām, tās ik nedēļu apmeklē dažāda vecuma skolēni.

Jau no mācību gada sākuma 3.klases skolēniem papildus divām sporta stundām vēl ir trīs fakultatīvas stundas, tātad katru dienu bērniem ir dažādas fiziskās aktivitātes. Tas saistīts ar to, ka mūsu skola ir starp 73 izglītības iestādēm Latvijā, kas iesaistījusies LOK organizētajā projektā “Sporto visa klase”. Projekta mērķis ir uzlabot bērnu fizisko sagatavotību un stāju, veicināt bērnu veselības nostiprināšanu. Kaut arī tā sportojam no mācību gada sākuma, projekts sāks darboties novembra sākumā un ilgs līdz maijam. Tas bērniem pārslodzi neradīs, bet, gluži pretēji, dos papildus enerģiju mācībām, darboties citās aktivitātēs: dejot, dziedāt, zīmēt, muzicēt vai iesaistīties vēl sporta pulciņā. Lai varētu iesaistīties šajā projektā, finansiālu atbalstu sniedza Talsu novada pašvaldība. Paldies arī skolēnu vecākiem, kas atbalstīja bērnu dalību šādā projektā.

2.novembrī 3.klase dosies uz projekta “Sporto visa klase” atklāšanas pasākumu Vidzemes Olimpiskajā centrā Valmierā.

Ar novembri skolā sāks darboties arī LAD programma “Skolas auglis”, kurā bērni atbalsta programmas ietvaros varēs saņemt augļus un dārzeņus. Ceram, ka tas veicinās pareizas ēšanas un uztura paradumus. Skolēniem notiks arī izglītojošas nodarbības un aktivitātes par veselīgu dzīvesveidu.

Turpinām dalību arī UNESCO Asociēto skolu projektā, kurā mūsu skolas darbības virziens ir kultūrizglītība un vērtībizglītība.

Novembrī pievērsīsimies latvisko tradīciju izkopšanai – gatavosimies un sagaidīsim  Mārtiņdienu. Novembris ir arī Latvijas valsts svētku mēnesis. Valsts svētku nedēļā no Lāčplēša dienas līdz Latvijas proklamēšanas dienai 18. novembrim stiprināsim mūsu valstiskumu un pilsonisko apziņu. 11.novembrī organizēsim patriotisma stundu, iedegsim svecītes Latvijas kontūrā pie skolas un piemiņas akmens Sabiles centrā.

17.novembrī aicinām visus uz skolas koncertu “Daudz laimes, Latvija!”, kurā ar sagatavotajiem priekšnesumiem uzstāsies koris, ansamblis, deju kolektīvi, runātāji, solisti.

Skolā cenšamies darīt visu, lai skolēniem būtu iespējas pašizaugsmei, daudzpusīgu interešu un talantu izkopšanai. Tikai aktīva darbošanās, pozitīva attieksme, pozitīvie impulsi rada optimismu, un veicina panākumus.

R.Blāze, Sabiles vidusskolas direktore

Dalies ar šo: