Aktuālais Sabiles pamatskolas dzīvē šoruden

Sabiles pamatskolā veiksmīgi ir sācies jaunais mācību gads. Zināms darba cēliens jau aiz muguras, lai varētu novērtēt padarīto.

Skola ik gadus mainās, ienāk kas jauns. Skolotāji un skolas vadība individuāli un kopā mācās, pakāpeniski mācību procesā ieviešot jauno kompetenču pieeju.

Skola strādā, lai sniegtu katram skolēnam labākās iespējas – dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences, lai ikviens bērns varētu pilnveidoties, augt, attīstīt savus talantus un intereses.

Skolēniem jaunajā, kompetencēs balstītajā mācību saturā digitālā kompetence būs viena no būtiskākajām, tādēļ kā fakultatīvu nodarbību 1.-4.klašu skolēniem piedāvājam datoriku, lai apgūtu datorlietošanas prasmes.

Domājot par skolēnu veselību, šajā mācību gadā visām klasēm ir viena papildu stunda sportā. Ir jau iegūti diplomi par labiem sasniegumiem: starpnovadu sacensībās – 3.vieta krosā un 2.vieta futbolā.

Turpinām darboties projektos. “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/030) projekta ietvaros 2. klases skolēniem notiek peldēšanas nodarbības, izglītojošas lekcijas 6. – 9. klašu skolēniem.

Liela nozīme mācību procesā ir projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) sniegtajām iespējām, tajā strādā skolotāja palīgi, logopēde.

Pēc stundām atbilstoši interesēm skolēni iesaistās sporta aktivitātēs, mākslas jomas nodarbībās – korī, ansambļos, vizuālās mākslas, leļļu teātra, gadskārtu ieražu pulciņā.

Ir notikuši vairāki pasākumi: Miķeļdiena, Olimpiskais rīts, Labo darbu nedēļas ietvaros notika Ražas stunda, kurā uzteicām visus tos skolēnus, kuriem ir vēlme darīt ko labu: apzinīgi mācīties, iesaistīties ārpusstundu aktivitātēs, sagādājot prieku sev un citiem, tā iekrāsojot ikdienu. Apciemojām un sniedzām priekšnesumus senioriem Sabiles aprūpes namā “Kalme”.

Aktīvi savu darbību uzsācis skolēnu parlaments, skolēniem ir zināmi turpmākie plāni, tā dalībnieki piedalīsies Piekrastes vērotāju aktivitātē, jauniešu forumā “Tīra un sakopta vide man līdzās”, organizētajos svētkos Sabiles pilsētā.

Darbu ir atsākusi Jaunsardze, iesaistot nodarbībās 4. – 9. klašu skolēnus.

Specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta ietvaros un ar Talsu novada pašvaldības atbalstu esam ieguvuši ļoti daudz: skolā ir jaunas, ergonomiskas mēbeles, modernās tehnoloģijas. Nesen ievilkts jauns interneta tīkls, videonovērošana, ir iekārtots plašs informātikas kabinets ar jauniem datoriem, ir iegādāta daļa aktu zāles krēslu.

Ieceru, plānu un darāmā vēl daudz. Skola ir atvērta sarunām, sadarbībai.

Gandarījums un prieks mums par katru bērnu, kurš jūtas skolā laimīgs, un tas arī ir mūsu skolas kolektīva mērķis.

Rudīte Blāze,
Sabiles pamatskolas direktore
Detalizētāka informācija skolas mājas lapā: www.sabilesskola.lv

Dalies ar šo: