Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiāle “Veģi”

vegi

Abavas pagasta Veģos no 1949. gada darbojas Labklājības ministrijas pakļautībā esoša sociālās aprūpes iestāde,  k as kopš pēdējām reformām sociālās aprūpes jomā ir ieguvusi jaunu nosaukumu – Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Veģi”. Tā ir sociālās palīdzības institūcija, kasa realizē sociālās aprūpes un sociālo pakalpojumu programmu bērniem un jauniešiem  ar smagiem fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem.

Šobrīd VSAC „Kurzeme” filiālē „Veģi” dzīvo 32 bērni no 4 gadu vecuma un 129 jaunieši ar vidēji smagiem, smagiem un dziļiem garīgās attīstības traucējumiem, tajā skaitā 8 bērni un 40 jaunieši, kuri pārvietojas  ratiņkrēslos.  Attīstības traucējumu dēļ bērniem un jauniešiem ir palēnināta un ierobežota spēja uztvert apkārtējo vidi. Izteikti psihiskās darbības – uztveres, domāšanas, atmiņas, uzmanības un sajūtu traucējumi. Nepietiekami attīstīta komunikatīvā funkcija un motorās spējas.

Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāles “Veģi” galvenie uzdevumi:

 • nodrošināt mājokli;
 • nodrošināt tiesību un interešu aizsardzību;
 • nodrošināt vispusīgu attīstību un rehabilitāciju;
 • nodrošināt sociālo un medicīnisko aprūpi;
 • maksimāli sagatavotu klientus patstāvīgai dzīvei;
 • veicināt audzināšanas un pedagoģisku darbu individuāli un grupās, atbilstoši viņu attīstības līmenim.

Institūciju sociālo aprūpi un rehabilitāciju realizē:
Filiāles “Veģi” bērnu un jauniešu  audzināšanas un rehabilitācijas darbā piedalās visu nodaļu speciālisti, lai apmierinātu visas bērnu un  jauniešu speciālās rehabilitācijas, aprūpes, medicīniskās un sociālās vajadzības, katrā atsevišķā gadījumā. Katrā grupā ir izveidota rehabilitācijas un aprūpes komanda. Komandā darbojas sociālās rehabilitācijas un sociālās  aprūpes speciālists, fizioterapeits, ergoterapeits, medicīnas māsa, psihiatrs, kuru uzdevums ir:

 • veicināt emocionāli sociāli mijiedarbību,
 • rosināt klientu aktivitāti,
 • veicināt izziņas spēju attīstību un pašaprūpes prasmju apguvi, kas palīdz klientiem būt nosacīti patstāvīgiem,
 • veicināt bērnu un jauniešu intelektuālo attīstību,
 • attīstīt koncentrēšanās spējas un pacietību, valodu,
 • veidot un attīstīt dažādas praktiskās darba iemaņas ar rokdarbu, vizuālās mākslas, rotaļu, mūzikas un spēļu palīdzību.
 • veicināt integrāciju sabiedrībā.

Spējīgākie filiāles „Veģi” bērni un jaunieši mācās “C” izglītības līmeņa klasēs Sabiles vidusskolā un Upesgrīvas speciālās sākumskolas Valgales struktūrvienībā, kas atrodas Abavas pagasta Valgalē.

Pēdējo piecu gadu laikā filiālē „Veģi” ir notikušas lielas pārmaiņas. Ir nomainīts ēkas jumts, nomainīti 156 logi. Ir pilnībā izremontētas ēdamzāle un aktu zāle, zīmēšanas nodarbību telpa, pieaugušo meiteņu guļamistabas un rotaļu istaba, bērnu guļamistabas un rotaļu istaba, kā arī – tās ir aprīkotas ar jaunām mēbelēm. Izremontētas visas dušas un tualetes telpas.

Ir izveidota 28 pieaugušo maza auguma iemītnieku grupa, kurā izremontēta rotaļu istaba, izveidota tualetes un dušas telpa. Izbūvēta nobrauktuve – panduss, lai ratiņkrēslos sēdošie varētu ērti nokļūt laukā.

Pie sporta un atpūtas laukuma ir uzcelta skatuve, ir nobruģēts deju laukums un uzstādīti skatītāju soliņi. Lielu prieku mūsu bērniem un jauniešiem sagādā divi poniji  un autobusiņš ar pacēlāju ratiņkrēslos sēdošo pārvadāšanai, kas saņemti dāvanā no ilggadējiem Sabiles un Abavas pagasta sadraudzības partneriem Holandē.

Visi mūsu darbi tiek veikti, lai uzlabotu bērnu un jauniešu sadzīves apstākļus un viņu labsajūtu, lai darbiniekiem būtu patīkami strādāt. Liela daļa darbu veikta ar sponsoru palīdzību, kuriem esam pateicīgi no visas sirds!

Adrese: VSAC „Kurzeme” filiāle „Veģi”, Abavas pagasts,  Talsu novads, LV – 3294
Tel.: 63255147
Fakss: 63255145
E-pasts: administracija@apcentrs.apollo.lv
Mūsu ziedojuma konts: LV30TREL71804370050000, Valsts kase, ar norādi VSAC “Kurzeme” filiālei  ”Veģi”