Sabiles pamatskola

31_big-002

Adrese: Ventspils ielā 17a, Sabile, Talsu novads, LV- 3294

Kontakti:
Direktore Rudīte Blāze – 63232301;
Direktora vietnieks izglītības jomā J. Kalniņa – 63237021
Lietvede S. Stariņa – 63232302
sabilesvidusskola@talsi.lv; www.sabilesskola.lv

 

Sabiles vidusskolas iesaistās UNESCO nedēļas pasākumos

Sabiles vidusskola jau otro gadu iesaistījusies UNESCO Asociēto skolu projekta darbības virzienā „Cilvēktiesības un vērtībizglītība”.

 

Lemj par izmaiņām vairākās novada izglītības iestādēs

30. jūnijā Talsu novada domes sēdē tika lemts par strukturālām un organizatoriskām izmaiņām trīs Talsu novada izglītības iestādēs – Sabilē, Stendē un Valdgales pagastā.

Valdgales pagasta izglītības iestādēs ēdināšanu organizēs bez starpniekfirmas

Talsu novada domes deputāti vienbalsīgi atbalstīja Izglītības pārvaldes rosinātās izmaiņas ēdināšanas organizēšanā Pūņu pamatskolā un Valdgales pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Kamenīte”. Līdz šim abās iestādēs skolēnu ēdināšanu nodrošināja privātfirma (tostarp „Kamenīte” bija vienīgā novada PII, kurā šo funkciju neveica pašvaldība). Talsu novada domes lēmums paredz, ka, izveidojot abu izglītības iestāžu štata vietas, no šā gada 1. septembra ēdināšanas procesu pilnībā nodrošinās iestādes darbinieki – tāpat kā līdz šim ēdiens pamatskolas un PII bērniem tiks sagatavots PII „Kamenīte” virtuves blokā.

Kā deputātus informēja Izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, līdz šim maksā par ēdināšanu bija iekļauti ne tikai pārtikas produkti, bet arī darbinieku algas. Veicot šīs izmaiņas, vecākiem būs jāsedz tikai pārtikas produktu izmaksas, bet darbinieku atalgojumu finansēs pašvaldība – līdz ar to vienas porcijas cena būs zemāka. Ar valsts, un pašvaldības atbalstu, brīvpusdienas Talsu novadā tiek nodrošinātas bērniem no 1. līdz 6. klasei. Nav izslēgts, ka uz vienas porcijas izmaksu samazinājuma rēķina Pūņu pamatskolā bez maksas ar pusdienām būs iespējams pabarot arī skolēnus no 7. līdz 9. klasei.

Valdgales pagasts ir otrā novada teritorija, kurā pašvaldība īsteno citādāku ēdināšanas organizēšanas principu. Kopš šā gada sākuma arī Pastendes PII „Ķipars” un Pastendes pamatskolā ēdināšana tiek organizēta centralizēti – apvienojot abu iestāžu virtuves bloku un pašvaldībai atsakoties no starpniekfirmas, pamatskolas bērnus ir iespējams pabarot lētāk, turklāt uzlabojusies ēdiena pagatavošanā izmantoto produktu kvalitāte.

Sabiles vidusskola no 2017. gada 1. septembra būs pamatskola

Par iespējamām pārmaiņām Sabiles izglītības iestādē tiek runāts jau ilgāku laiku, jo skolēnu skaits, kuri būtu gatavi mācīties vidusskolā, nav pietiekams. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka novada izglītības iestādē izglītojamo skaits 10. klasē nedrīkst būt mazāks par 12, kā arī kopējais izglītojamo skaits 10.–12. klasē nevar būt mazāks par 32. Skolēnu skaita trūkuma dēļ Sabiles vidusskolā 10. klasi nav iespējams nokomplektēt kopš 2014. gada 1. septembra. Pēc Izglītības pārvaldes prognozēm, arī tuvākajos gados Sabilē skolēnu skaits nebūs pietiekams.

Talsu novada domes deputāti par izmaiņām izglītības iestādē balsoja vienprātīgi – iestāde kā Sabiles pamatskola darbu sāks no 2017. gada 1. septembra.

Neskatoties uz izmaiņām, šajā izglītības iestādē nākotnē plānots modernizēt mācību procesu. Saskaņā ar šā gada martā pieņemto Talsu novada domes lēmumu Talsu Valsts ģimnāzija, Talsu 2. vidusskola, Sabiles vidusskola un Talsu pamatskola pretendēs uz finansējumu Eiropas Savienības (ES) specifiskā atbalsta mērķa projektā „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”. Atbilstoši kritērijiem, Sabiles vidusskola finansējumu varēs saņemt tikai tad, ja projekta īstenošanas brīdī iestāde būs reorganizēta par pamatskolu. Par skolai paredzētajiem līdzekļiem plānots izveidot modernu informātikas kabinetu, iegādājoties 20 datorus. Vairākas klases iecerēts aprīkot ar interaktīvajām tāfelēm, kā arī ierīkot ergonomiskas mācību vides prasībām atbilstošus kabinetus.

Šīs nav vienīgās izmaiņas, kas izglītības jomā skars Sabili – izstrādāts būvprojekts, lai pie jaunām un drošām telpām tiktu PII „Vīnodziņa” bērni. Esošās pirmskolas izglītības iestādes telpas ir kritiskā stāvoklī, tāpēc tiek plānota jaunas ēkas būvniecība blakus Sabiles skolai.

 

Stendes pamatskolai un PII „Saulīte” būs viena administrācija

Talsu novada domes deputāti 30. jūnijā lēma arī par Stendes PII „Saulīte” un Stendes pamatskolas apvienošanu. U. Katlaps paskaidroja, ka iestādes pēc apvienošanas atrašanās vietu nemainīs, taču izmaiņas sagaidāmas administrācijā. „Patlaban Stendes pamatskolā nav nokomplektēta 5. klase, uz jautājuma zīmes ir arī 1. klase, kur pagaidām ir ziņas par trīs skolēniem. Stendes pamatskolā visas administrācijas kopējā slodze ir 0,7. Ja tiks ieviests jaunais pedagogu atalgojuma modelis, tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem būs jāpāriet uz nepilnas slodzes darba laiku. Abu izglītības iestāžu apvienošana paredz vienu vadītāju abām struktūrām, mācību procesu organizējot sadarbībā ar vietniekiem vai metodiķiem,” viņš teica. Līdzšinējā Stendes pamatskolas direktore Iveta Freimane kopš 20. jūnija vada Strazdes bērnunamu, tāpēc drīzumā uz vakanto amatu tiks izsludināts konkurss. „Startējot šajā konkursā, jaunais direktors zinās, ka abas iestādes no 1. janvāra tiks apvienotas,” U. Katlaps piebilda.

2011./ 2012. mācību gadā no 14 PII „Saulīte” absolventiem Stendes pamatskolā mācības uzsāka četri bērni, 2012./2013. mācību gadā no 17 absolventiem — seši, 2013./ 2014. mācību gadā no 21 absolventiem — 12, bet 2014./2015. mācību gadā no 23 bērniem mācības Stendes pamatskolā uzsāka septiņi. Izglītības pārvalde cer, ka abu iestāžu apvienošana būs pozitīvs solis, lai, īstenojot vienādu izglītības politiku abās struktūrās, mazinātu to stendenieku skaitu, kuri mācās citviet novadā.

Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Daiga Feldmane uzskata, ka šis lēmums ir viens no soļiem, lai saglabātu Stendes pamatskolu. „Ceru, ka viens vadītājs spēs labāk sadarboties ar vecākiem, kuru bērni apmeklē PII „Saulīte”, nodrošinot saikni un pēctecību starp PII un pamatskolu,” viņa teica.

 

Ivonna Vicinska

Noslēdzies mācību gads Sabiles vidusskolā

Darbīgs un veiksmīgs ir pavadīts 2015./2016.m.g. Sabiles vidusskolas 1.-8.klašu skolēniem.
Skolā mācās daudz centīgu un darboties gribošu bērnu, ir labi sasniegumi mācībās. Mācību gada noslēguma pasākumā atzinības par labiem rezultātiem mācību darbā saņēma skolēni, kuri šajā mācību gadā uzrādījuši labas un teicamas sekmes:
1.klasē
Kristena Ivanova, Krišjānis Gross, Armands Slēžis, Elīna Zinberga, Edgars Zvaigzne, Lote Pīlēģe
2. klasē
Viktorija Feldmane, Ludis Kleins, Viktorija Krastiņa, Evelīna Līgotne, Dilans Prātiņš, Mārtiņš Zvaigzne
3. klasē
Eva Evelīna Birkāne, Edvards Neilands, Linards Slēžis, Kristers Emīls Sokolovskis , Annija Strazdiņa, Simona Kristiāna Šakina, Kristens Valters, Aleksandra Alina Lejiete
4. klasē
Evelīna Liepiņa, Kristija Geila Zeltiņa
5. klasē
Edvards Eduards Ošis, Tīna Bekmane, Madara Hartmane, Ričards Abakumovs, Diāna Melānija Sorkina
6. klasē
Klaudijs Jankevics, Janeks Prātiņš
7. klasē
Luīze Cīrule, Sofija Rudzīte
8. klasē
Rūta Jekuma.
Mācību gada laikā daudzi skolēni ir ne tikai atbildīgi un centīgi mācījušies, bet arī piedalījušies starpnovadu un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, darbojušies ārpusstundu pulciņos, nodarbībās, skolas sabiedriskajā dzīvē.
Labus panākumus skolēni ir guvuši Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu mācību priekšmetu olimpiādēs:
diploms par teicamiem rezultātiem starpnovadu novadu vizuālās mākslas olimpiādē Evelīnai Līgotnei, Viktorijai Feldmanei, Viktorijai Krastiņai , Anastasijai Saburai, Elīzai Jekumai, Danielam Parvu, Edvardam Neilandam, Laurai Sorkinai, kura arī piedalījās Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē,
Gastonam Brucim 2.vieta  un Goda raksts Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 8.-9.klašu grupā, 4.vieta un Atzinība Kurzemes reģiona mājturības un tehnoloģiju olimpiādē.
Vairākums šo skolēnu ir paspējuši darboties un pierādīt sevi vairākās aktivitātēs.
Priecājamies par mūsu 1.-2.klašu deju kolektīvu, kurš starpnovadu skatē ieguvis 1.pakāpi un tiesības 4.jūnijā piedalīties Latvijas skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu festivālā “Latvju bērni danci veda” Valmierā, 23.jūnijā Lielkoncertā “Līgojam Talsos!”.
Ar prieku bērni piedalās dažādās ar mūziku saistītās aktivitātēs – darbojas 1.-4.klašu koris, individuālie izpildītāji, kas uzstājās koncertos, pasākumos. 1.-4.klašu koris, starpnovadu skatē ieguva 2.pakāpi un tika uzaicināti piedalīties koru skates “Tauriņu balsis” laureātu koncertā – svētkos Laumu dabas parkā 30.maijā. Ļoti labi individuāli panākumi ir 5.klases skolniecei Tīnai Bekmanei, kura ieguvusi 3.pakāpes laureāta diploms starpnovadu 1.bērnu solistu konkursā “Talsos iepogāts” Talsos.
Ar panākumiem šajā mācību gadā darbojās teātra pulciņš, ar izrādi “Zirgošanās” starpnovadu skatē iegūstot 2.pakāpi.
Skolā ir daudz skolēnu, kas aktīvi nodarbojas ar sportu, ir labi sasniegumi Talsu novada organizētajās sacensībās un olimpiādēs:
1.vieta un kauss Talsu novada atklātajā skolēnu olimpiādē krosa stafetēs – A. Āboliņa (8.kl.), A.Grienvalde (9.kl.), S.Černocka (9.kl.), G.Brucis (8.kl.), K.Neilands (8.kl.), J.Lagzdiņš (7.kl.), 3.vieta Talsu novada atklātajā skolēnu olimpiādē krosa stafetēs (2006.g.dzim.) – D.Prātiņš (2.kl.), E.Birkāne (3.kl.), A.Strazdiņa (3.kl.), K.S.Šakina (3.kl.), E.Neilands (3.kl.), L.Slēžis (3.kl.), 2.vieta Talsu novada olimpiādē – futbolā vecākās grupas komandai , 3.vieta  Talsu novada olimpiādē – futbolā 10 komandu konkurencē.
Paldies katram skolēnam, kurš spēja, uzdrīkstējās un uzvarēja!
Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, kas tika veikts mācību gada laikā, lai skolēnus sagatavotu olimpiādēm, konkursiem, skatēm, par radošumu un izdomu, lai skolas dzīvi darītu interesantāku, lai bagātinātu katru no mums – gan skolēnu, gan skolotāju.
Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu un uzticēšanos, skolas darbiniekiem par ieguldījumu skolas attīstībā un panākumos!
Nozīmīgs periods vēl ir mūsu 9.klases skolēniem – drīz vien eksāmenu laiks aiz muguras un jāizdara izvēle, kur turpināt tālāk izglītošanos. Vēlam viņiem veiksmi, izdošanos un mērķtiecību sevis pilnveidošanā!

Saulainu, jauku un drošu vasaru vēlot –
Rudīte Blāze, skolas direktore

Sabiles vidusskolas skolēni gūst panākumus

11.martā Starpnovadu pirmsskolas bērnu un skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu skatē, gatavojoties festivālam “Latvju bērni danci veda”, Sabiles vidusskolas 1.-2.klašu deju kolektīvs ieguva 1.pakāpi! Kolektīva vadītājai Baiba Volfa.

Sabiles vidusskola – teātra pulciņš (režisore I.Sēruma) ieguva 2.pakāpi starpnovadu skolēnu mazo formu uzvedumu konkursā ar izrādi “Zirgošanās” 10.martā.

rsz_1po

rsz_2po

9.martā speciālo klašu ansamblis (vadītāja I.Čaunāne) piedalījās festivālā “Nāc līdzās!” Kuldīgā.

Savukārt 9.klases skolnieks Gastons Brucis Talsu novadu apvienības mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 8.-9.klašu grupā ieguva 2.vietu (skolotājs A.Millers), tādēļ piedalīsies olimpiādē mājturībā un tehnoloģijā Liepājā 17.martā, pārstāvot novadu.

Bildēs – teātra pulciņa dalībnieki un vadītāja I.Sēruma, skats no izrādes.

Cieņā – R.Blāze

Sabilē iedejo pavasari

8.martā ar pavasarīgu noskaņu Sabiles vidusskola aicināja skolas kolektīvu vecākus uz skolu deju kolektīvu draudzības koncertu „Iedejo pavasari!”

rsz_12

Pasākumā uz Sabiles kultūras nama skatuves tikās četru skolu tautas deju kolektīvi un ansambļi – no Lībagu sākumskolas, Virbu pamatskolas, Stendes pamatskolas un Sabiles vidusskolas. Tā bija skolu kolektīvu draudzīga tikšanās un reizē arī iespēja savu dejošanas prasmi apliecināt, gatavojoties tautas deju kolektīvu skatei 11.martā.

Dejas uz Sabili no Lībagu sākumskolas bija atveduši trīs kolektīvi – tautas deju kolektīva „Dzīpariņš” 1.-2.klašu, 3.-4.klašu un pirmsskolas grupa, no Virbu pamatskolas uzstājās 3.-6.klašu kolektīvs, Sabiles vidusskolu pārstāvēja 1.- 2.klašu kolektīvs. Šo skolu deju kolektīvu vadītāja ir skolotāja Baiba Volfa.

Ar savu sniegumu priecēja un koncertu kuplināja Stendes vokāli instrumentālais ansamblis, Sabiles vidusskolas meiteņu ansamblis un soliste Tīna Bekmane, kuru skolotāja ir Ilze Čaunāne.

rsz_13

Sabiles vidusskolas deju kolektīvam tā bija īpaša uzstāšanās, jo pirmo sadejoja kopā ar citu skolu kolektīviem. Bet vislielākais prieks mūsu kolektīvam ir par jaunajām pastalām, vilnas zeķēm, svārciņiem un puišu biksēm. Sabiles vidusskola ir pateicīga Abavas pagasta zemnieku saimniecībām par sniegto finansiālo atbalstu daļējai tautas tērpu iegādei, lai nodrošinātu mazo dejotāju dalību skatē.

Liels paldies Mazūru ģimenei (z/s ‘Ķauļi”), Ziediņu ģimenei (z/s „ Brasliņi”), Bērziņu ģimenei (z/s „Rīgmaļi”), Cīruļu ģimenei (z/s „Cirīši”) un Vicinsku ģimenei (z/s „Katlauki”) par atsaucību un finansiālo atbalstu, kā arī skolas padomes pārstāvei Zanei Cīrulei par atsaucību un veiksmīgo sadarbību starp skolu un vietējām zemnieku saimniecībām!

rsz_124

Kā atzina deju kolektīvu vadītāja Baiba Volfa, šāda sadancošana ir ļoti vajadzīga, lai pieslīpētu deju soli un bērni justos drošāki, savu deju prasmi demonstrējot skatē.
Paldies skolu direktoriem, kolektīvu vadītājām, skolotājiem par atsaucību un ieguldīto darbu!
Ceram, ka uzstāšanās kopīgā koncertā, veicinot draudzību un sadarbību starp tuvākajām novada skolām, turpmāk kļūs par vienu no skolas tradīcijām.

R.Blāze,
Sabiles vidusskolas direktore

 

1.kl-page-001

Save

Save

Save

Save